روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

انواع حمایت (مالی/ معنوی و رسانه ای)

 

 

حمایت کننده طرح الماس (4 میلیون تومانی)

 1. درج نام و لوگوی شرکت حامی به عنوان حامی الماس کنفرانس (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی)
 2. اختصاص 15 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده شرکت حامی در سالن اصلی (با تأیید متن سخنرانی توسط کمیته علمی)
 3. اختصاص 15 دقیقه زمان در سالن های موردکاوی جهت ارائه تجارب مدیریتی شرکت حامی (با تأیید متن سخنرانی توسط کمیته علمی)
 4. اختصاص یک غرفه الماس (10 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 5. حضور 8 نفر از شرکت حامی یا مدعو در کنفرانس
 6. اهداء لوح تقدیر کنفرانس به شرکت حامی در مراسم اختتامیه کنفرانس
 7. قرار گرفتن پرچم شرکت حامی در سالن اصلی و لابی کنفرانس
 8. درج دو صفحه گزارش بر روی CD کنفرانس
 9. قرار گرفتن لوگوی شرکت حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک به صفحه اختصاصی معرفی شرکت حامی
 10. درج نام و لوگوی شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 11. اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات شرکت حامی
 12. قراردادن کاتالوگ های شرکت حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان
 13. قراردادن هدایای شرکت حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

حمایت کننده طرح طلایی (3 میلیون تومانی)

 1. درج نام و لوگوی شرکت حامی به عنوان حامی طلایی کنفرانس (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی)
 2. اختصاص 20 دقیقه زمان در سالن های موردکاوی جهت ارائه تجارب مدیریتی شرکت حامی (با تأیید متن سخنرانی توسط کمیته علمی)
 3. اختصاص یک غرفه طلایی (8 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 4. حضور 6 نفر از شرکت حامی یا مدعو در کنفرانس
 5. اهداء لوح تقدیر کنفرانس به شرکت حامی در مراسم اختتامیه کنفرانس
 6. قرار گرفتن پرچم شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 7. درج یک صفحه گزارش بر روی CD کنفرانس
 8. قرار گرفتن لوگوی شرکت حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک به صفحه اختصاصی معرفی شرکت حامی
 9. درج نام و لوگوی شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 10. اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات شرکت حامی
 11. قراردادن کاتالوگ ها و هدایای شرکت حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

حمایت کننده طرح نقره ای (2 میلیون تومانی)

 1. درج نام و لوگوی شرکت حامی به عنوان حامی نقره‌ای کنفرانس (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی)
 2. اختصاص یک غرفه نقره ای (6 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 3. حضور 4 نفر از شرکت حامی یا مدعو در کنفرانس
 4. اهداء لوح تقدیر کنفرانس به شرکت حامی در مراسم اختتامیه کنفرانس
 5. قرار گرفتن پرچم شرکت حامی در لابی کنفرانس
 6. درج یک صفحه آگهی تبلیغات بر روی CD کنفرانس
 7. قرار گرفتن لوگوی شرکت حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک به صفحه اختصاصی معرفی شرکت حامی
 8. درج نام و لوگوی شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 9. قراردادن هدایای شرکت حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

حمایت معنوی و رسانه ای
این حمایت کنندگان با تبلیغ و شرکت در کنفرانس، حمایت خود را از مجموعه اعلام می نمایند. در این راستا، آرم و لوگوی این حامیان در سایت کنفرانس درج می شود.
در ضمن این دسته از حامیان می توانند از طریق مذاکره و ارسال درخواست، از مزایای غرفه در محل برگزاری کنفرانس بهره مند گردند.