روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

مدیریت

 1. مدیریت عمومی
 2. مدیریت کیفیت بهره وری و تعالی سازمانی
 3. مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
 4. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 5. مدیریت استراتژیک
 6. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 7. مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 8. مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 9. مدیریت بازار
 10. مدیریت آینده پژوهی
 11. مدیریت پروژه
 12. مدیریت مالی
 13. مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
 14. علوم رفتاری در مدیریت
 15. مدیریت جهانگردی و گردشگری

حسابداری

 1. مباحث نوین در حسابداری
 2. اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 3. حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 4. شناسایی ارزشگذاری سنجش و حسابداری سرمایه فکر
 5. بازار سرمایه شفافیت و حسابداری
 6. حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 7. حسابداری و فناوری اطلاعات
 8. حسابرسی
 9. حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
 10. حسابداری دولتی و توسعه سازمانی
 11. رویکردهای حسابداری در مدیریت مالی
 12. حسابداری شرکتی
 13. مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری نوین
 14. روش های هزینه یابی و حسابداری مدیریت
 15. اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

اقتصاد

 1. اقتصاد خرد
 2. اقتصاد کلان
 3. اقتصاد سنجی
 4. رشد اقتصادی
 5. نظام های اقتصادی
 6. اقتصاد توسعه
 7. اقتصاد کشاورزی
 8. برنامه ریزی اقتصادی
 9. اقتصاد شهری
 10. اقتصاد انرژی
 11. توسعه اقتصادی تولید
 12. سرمایه گذاری
 13. اقتصاد بین الملل
 14. بانکداری
 15. مالیات و امور تجاری