روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

  1. تبادل اطلاعات مدیریتی، حسابداری و اقتصادی صاحب نظران این رشته ها
  2. ارائه دستاورد های جدید مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  3. معرفی نگرش های نویش در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  4. ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین
  5. معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی دانشگاه ها و نیل به توسعه پایدار