روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

 دكتر حسين خارا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

رئيس همايش

 

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

دبير علمي همايش

 

  کمیته علمی همایش

1. دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

دبير علمي

عضو هيأت علمي و رئيس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

2. دکتر آرمین گلی

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

3.دکتر مهدی خوشنود

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

4. دکتر محمدعلی نسیمی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

 

5.دكتر محمد هادي عسگري

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی و مدير گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن

 

6.دكتر نرگس دل افروز

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی و مدير گروه مدیریت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

7. دكتر علی قلی پور سلیمانی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

8. دکتر سیدمحمود شبگو منصف

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

9.دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

10.دكتر وحيدرضا ميرابي

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزي

 

11.دكتر اسماعيل حسن پور

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

 

12.دكتر محمدرضا خسروي

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

 

13.دكتر محمد فيض

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

14.دکتر رضا مراداف

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

15.دكتر محمد جوزبرکند

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

16.دکتر بهنام گیلانی نیا

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی و مدير گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

17.دکتر حسین عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

مدرس گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

18.دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

19.دکتر محسن خدادادي

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

20.دكتر محمد حسين رنجبر

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

 

21. دكتر اسد الله عباسي

عضو كميته علمي

استاديار، نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی

 

کمیته اجرايي همایش

1. دکتر آرمین گلی

دبير اجرايي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

2. دكتر محمد فيض

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

3. اميرپرويز گلي

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن و كارشناس رسمي قوه قضائيه

 

4.سيد حسن هاشمي راد

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

5.مريم اميريان چايجان

عضو كميته اجرايي

كارشناس ارشد گروه مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي

 

6.نرگس لاريجاني

عضو كميته اجرايي

عضو هیئت علمی گروه مديريت، دانشگاه پیام نور تنکابن

 

7.فاطمه مؤمن پور

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت، موسسه آموزش عالي قدير لنگرود

 

8. دكتر محمود معارفي

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

 

9.دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته اجرایی

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

10.دکتر سیدرضا میرشفائی

عضو كميته اجرایی

عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش