روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

 

رئيس همايش

دكتر حسين خارا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دبير علمي همايش

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دبير اجرایی همايش

دکتر باقر حیدرپور

عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

  کمیته علمی همایش

1. دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

دبير علمي علوم اقتصادی

عضو هيأت علمي و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

2. محسن خدادادي

دبیر كميته علمي حسابداری

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

3. دكتر اسدالله عباسي

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي دانشگاه، نماینده محترم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی

 

4. دکتر رضا مراداف

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

5.دکتر بهنام گیلانی نیا

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی و مدير گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

6. مهدی خوشنود

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

7. محمد جوزبرکند

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

8. دكتر فرزين فرحبد

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

9. دكتر محمدرضا وطن پرست

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

10. دکتر مهدي فدايي

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

11. دكتر محمد حسين رنجبر

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

 

12. دكتر وحيدرضا ميرابي

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزي

 

13. دكتر اسماعيل حسن پور

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

 

14. دكتر محمدرضا خسروي

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

 

15. جناب آقای محمد فيض

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

16. دكتر محمد هادي عسگري

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی و مدير گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن

 

17. حسین عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

مدرس گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

18. دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

19. دکتر محمدعلی نسیمی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

 

20. بلال نظریان

عضو كميته علمي

مدرس گروه مدیریت دانشگاههای استان گیلان

 

21. دکتر مرضیه غفاری

عضو كميته علمي

مدرس گروه اقتصاد دانشگاه گیلان و پیام نور

 

اعضای کمیته اجرايي همایش

1. دکتر باقر حیدرپور

دبير اجرايي

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

2. دکتر پوران علیزاده

عضو كميته اجرایی

مدیر گروه رشته های ادبیات و مدیریت، عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

3. علی صدری نژاد

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

4. محمد فيض

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

5. سيد حسن هاشمي راد

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

6. دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته اجرایی

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

7. فرزاد امینیان

عضو كميته اجرایی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 

8. حسین محمدیان

عضو كميته اجرایی

مدرس گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاههای استان گیلان