روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

 

رئيس همايش

دكتر حسين خارا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دبير علمي همايش

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دبير اجرایی همايش

دکتر باقر حیدرپور

عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

  کمیته علمی همایش

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

دبير علمي علوم اقتصادی

عضو هيأت علمي و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

محسن خدادادي

دبیر كميته علمي حسابداری

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دكتر اسدالله عباسي

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي دانشگاه، نماینده محترم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی

 

دکتر رضا مراداف

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دکتر بهنام گیلانی نیا

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیأت علمی و مدير گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دکتر مرضیه زنده دل

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بین المللی انزلی

 

مهدی خوشنود

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

محمد جوزبرکند

عضو كميته علمي

عضو هيأت علمي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دكتر محمد هادي عسگري

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی و مدير گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن

 

دكتر محمدرضا وطن پرست

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

دكتر فرزين فرحبد

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دکتر مهدي فدايي

عضو كميته علمي

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دكتر وحيدرضا ميرابي

عضو كميته علمي

دانشيار، عضو هیأت علمی گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزي

 

دكتر محمدرضا خسروي

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

 

دکتر محمدعلی نسیمی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

 

دکتر سمیرا پالی

عضو كميته علمي

استاديار، عضو هيأت علمي گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

 

دکتر مرضیه غفاری

عضو كميته علمي

مدرس گروه اقتصاد دانشگاه گیلان و پیام نور

 

محمد فيض

عضو كميته علمي

مدرس گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

حسین عسکری پور لاهیجی

عضو كميته علمي

مدرس گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

بلال نظریان

عضو كميته علمي

مدرس گروه مدیریت دانشگاههای استان گیلان

 

حسین محمدیان

عضو كميته علمی

مدرس گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاههای استان گیلان

 

اعضای کمیته اجرايي همایش

دکتر باقر حیدرپور

دبير اجرايي

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

غلامحسین شعبانی

عضو كميته اجرایی

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

شکوفه عباسی دوگلسرا

عضو كميته اجرایی

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

علی صدری نژاد

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

وحید عاشوری

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

موسی بریسمی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

ابوالفضل قنبرزاده

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سیدمحمد سیدصادقی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

رضا مشتاق ماچیانی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سيد حسن هاشمي راد

عضو كميته اجرايي

مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سید هادی صداریی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

علینقی عباسی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مهدی بابانژاد واجارگاه

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

عظیم بازرگانی گیلانی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

محمد رضا شریف زارع

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

علی بازدید وحدتی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

گیتی رهبر

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مهکامه صادقی نیا

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

انیس محمدی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مریم ربیعی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سمیه سلیمی سجیرانی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

شقایق حسینی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مریم رمضانی اربوسرا

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مریم نظری

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

مجید قربانی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

رحمان گلکار

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سیدعباس میرراضی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

ایوب دست آموز

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

کامران نعمتی

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

علی ایراندوست

عضو كميته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دکتر پوران علیزاده

عضو كميته اجرایی

مدیر گروه رشته های ادبیات و مدیریت، عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

دکتر محمدرضا عسکری پور لاهیجی

عضو كميته اجرایی

استاديار، عضو هيأت علمي گروه رياضي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستانه اشرفيه

 

فرزاد امینیان

عضو كميته اجرایی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 

  کمیته دانشجویی همایش

داریوش مجیدی کاکرودی

مجتبی امیرپور

عماد کاظمی

یاسر قربانی

سعید حمیدی

حمید رحیمی لیمویی

پریسا داداشی

فاطمه آقاجان زاده

مهدیه دیده باز

نگار رجب پور