روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

دانشجویان

130.000 (تومان)

استاتید و شرکت کنندگان آزاد

150.000 (تومان)

 

توجه : هزینه ثبت نام حضوری به منزله دریافت پکیج همايش شامل کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات، گواهی پذیرش مقالات، گواهی حضور در کنفرانس، هدایای کنفرانس و پذیرایی نهار و دو میان وعده می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 80.000 تومان می باشد.